CO OBNÁŠÍ ČLENSTVÍ V OPEN-SOURCE ALIANCI

O Open – source Alianci

Open – source Aliance (dále také jen „OA“) je spolkem sdružujícím odborníky, fyzické i právnické osoby z oblasti informačních a telekomunikačních technologií, kteří mají společné cíle v oblasti open-source řešení. Těmi jsou vytvořit, propagovat a zavádět v rámci veřejné správy principy, které povedou k maximálnímu možnému využití nekomerčních řešení.

OA prosazuje společné zájmy svých členů, jejich vize, potřeby i hodnoty při respektování společenských i etických hodnot svobodného podnikání.

Vize a cíle OA

OA má ambici vytvořit optimální podmínky pro využívání open-source (tzv. otevřený software, dále také jen „OS“) produktů zejména v oblasti veřejné správy. Posláním OA je sdružovat lídry z oblasti softwarových řešení, dále konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů a akademické půdy. Prostřednictvím těchto subjektů si OA plánuje vytvořit podmínky, které díky adopci OS řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy.

Mezi hlavní cíle OA patří vyhledání, představení a adopce existujících inspirativních řešení v zahraničí, dále soulad adoptovaných řešení s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití OS principů v oblasti veřejné správy.

V souvislosti s rozvojem IT technologií, rychlostí a schopností procesu jejich zavádění roste i vůle jednotlivých subjektů tato řešení využívat v plném rozsahu. Kromě samotných produktů se mění a vyvíjí rovněž uživatel, resp. zákazník. Cílem OA je umožnit koncovému zákazníkovi, primárně z oblasti veřejné správy, využívat řešení, která nesou menší rizika spojená s transparentním výběrem, podporou a implementací a v neposlední řadě rozvojem řešení, které si zvolil. Tento proces je dnes vzhledem k minimální informovanosti trhu velmi omezený. Tzn., že jedním z primárních cílů OA je současně osvěta v oblasti open-source, dále vytvoření legislativního rámce, který úřadům veřejné správy v České republice otevře možnost tzv. otevřený software dlouhodobě využívat.  Konečně, jedním z cílů OA je vytvoření standardů kvality, tzv. certifikačních pravidel pro subjekty, které mají ve své strategii dodávku produktů a služeb do systému veřejné správy.

Neprosazujeme zájmy jednotlivců

Základní zásadou OA transparentnost, tzn., že činnost OA probíhá podle jasně definovaných pravidel pro její členy, a rovném prosazování jejich zájmů, nikoli v prosazování zájmů dílčích subjektů. V zájmu OA je odstranění tzv. vendor-lockin v systému veřejné správy.

Jaké plynou výhody z členství v OA?

 • možnost ovlivňovat činnost OA, např. prostřednictvím působení v rámci výborů, které OA za účelem prosazování svých zájmu zřizuje (např. legislativní nebo procesní výbor);
 • přístup k informacím, které OA získá díky přímé komunikaci se subjekty pověřenými vládou České republiky k řešení tématu open – source (sněmovní výbory, státem zřizované instituce určené k rozvoji IT strategie);
 • možnost potkávat se s vůdčími osobnostmi z oblasti IT technologií a sdílet znalosti s top odborníky z řad akademické, komerční i veřejné sféry;
 • přístup k produktům a službám, které komunita kolem OA vytvoří a aktivně je zapojovat do své obchodní činnosti; a
 • příležitost sdílet své produkty a služby v rámci komunity a tato řešení nadále, díky aktivnímu zapojení open-source komunity, systematicky vylepšovat, tzn. zvýšit jejich užitnou hodnotu.

Členem OA se může stát:

 • a) každá fyzická osoba, která je starší 18 let a je plně svéprávná; nebo
 • b) právnická osoba;

která zároveň souhlasí se stanovami, cíli, posláním a účelem Spolku.

O přijetí za řádného člena Spolku rozhoduje Představenstvo OA jako statutární orgán Spolku na základě písemné přihlášky, jejíž formulář je umístěn na webových stránkách OA. Přihlášku podepsanou fyzickou osobou nebo osobou oprávněnu jednat za
právnickou osobu, lze zaslat na e-mailovou adresu: clenstvi@osaliance.cz, nebo do datové schránky: ID 2f6db4g.

Řádné členství vzniká dnem schválení přihlášky Představenstvem OA. Čestné členství vzniká dnem přijetí členství osobou, které bylo uděleno.

Každý řádný i čestný člen má členská práva garantovaná stanovami OA a právními předpisy, která však může i nemusí vykonávat. Míra aktivity v rámci činnosti OA tak závisí na uvážení každého člena.

Členský příspěvek je jednou z podmínek pro členství v OA a skládá se z následujících složek:

 • a) základní příspěvek; a
 • b) příspěvek za využívání služeb OA1.

Základní příspěvek na rok 2021 se dle aktuálního platebního řádu stanovuje pro všechny členy (s výjimkou řádných členů, kteří jsou nepodnikajícími fyzickými osobami) na 15.000,- Kč/rok (bez DPH).

Základní příspěvek na rok 2021 se dle aktuálního platebního řádu stanovuje pro všechny řádné členy, kteří jsou nepodnikajícími fyzickými osobami, na 0,- Kč.

Příspěvek za využívání služeb OA je závislý na obratu člena a rozděluje se do následujících kategorií:

 1. Člen s obratem do 100.000.000,- Kč – roční příspěvek 50.000,- Kč (bez DPH);
 2. Člen s obratem od 100.000.001,- Kč do 500.000.000,- Kč – roční příspěvek 100.000,- Kč (bez DPH);
 3. Člen s obratem nad 500.000.000,- Kč – roční příspěvek 150.000,- Kč (bez DPH);
 4. Člen se statusem příspěvkové organizace – roční příspěvek 1.000,- Kč (bez DPH); a
 5. Člen, který je nepodnikající fyzickou osobou – roční příspěvek 0,- Kč.

Základní příspěvek i příspěvek za využívání služeb OA (či jejich část) se hradí zásadně peněžitým plněním, avšak na základě rozhodnutí Představenstva OA mohou být uhrazeny také nepeněžitým plněním člena, a to včetně poskytnutí služeb ze strany
člena (dále jen „Nepeněžitý příspěvek“). Na možnost uhradit členský příspěvek či jakoukoliv jeho část prostřednictvím nepeněžitého plnění však člen nemá právní nárok.

V případě, že má být členský příspěvek uhrazen prostřednictvím Nepeněžitého příspěvku, ocení jeho hodnotu znalec určený ze strany OA. Pokud nebude hodnota Nepeněžitého příspěvku dosahovat alespoň výše členského příspěvku, který má být ze strany člena OA za daný kalendářní rok uhrazen, musí být rozdíl doplacen dalším Nepeněžitým příspěvkem člena anebo v penězích.

1 Služby OA členům jsou definovány v odstavci nazvaném „Jaké plynou výhody z členství v OA?

Sponzoring a darování ve prospěch OA

Mimo statutu člena je možné s OA uzavřít smlouvu o sponzoringu (resp. darovací smlouvu), která se bude řídit individuálními parametry sjednanými v takové smlouvě.