Platební řád Open – source Aliance, z.s.

 

(dále také jen „OA“)
schválený Valnou hromadou OA,
konanou dne 22. října 2020 v souladu s čl. IV a čl. V Stanov OA.

 

V souladu s článkem IX. odst. 5 písm. g) Stanov OA stanovuje (vymezuje) platební řád OA výši a způsob úhrady členského příspěvku na kalendářní rok.

1. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

  1. Členský příspěvek se skládá z následujících složek:
   1. a) základní příspěvek; a
   2. ​​b) příspěvek za využívání služeb OA​1.
  2. Základní příspěvek na rok 2021 se dle aktuálního platebního řádu stanovuje pro všechny řádné členy (s výjimkou řádných členů, kteří jsou nepodnikajícími fyzickými osobami) na 15.000,- Kč/rok (bez DPH).
  1. Základní příspěvek na rok 2021 se dle aktuálního platebního řádu stanovuje pro všechny řádné členy, kteří jsou nepodnikajícími fyzickými osobami, na 0,- Kč.
  1. Příspěvek za využívání služeb OA je závislý na obratu člena a rozděluje se do následujících kategorií:
   1. a) Člen s obratem do 100.000.000,- Kč – roční příspěvek 50.000,- Kč (bez DPH);
   2. b) Člen s obratem nad 100.000.000,- Kč a zároveň do 500.000.000,- Kč – roční příspěvek 100.000,- Kč (bez DPH);
   3. c) Člen s obratem nad 500.000.000,- Kč – roční příspěvek 150.000,- Kč (bez DPH);
   4. d) Člen se statusem příspěvkové organizace – roční příspěvek 1.000,- Kč (bez DPH); a
   5. e) Člen, který je nepodnikající fyzickou osobou – roční příspěvek 0,- Kč.
 1. Základní příspěvek i příspěvek za využívání služeb OA (či jejich část) mohou být na základě rozhodnutí Představenstva OA uhrazeny také nepeněžitým plněním člena, a to včetně poskytnutí služeb ze strany člena OA (dále jen „Nepeněžitý členský příspěvek“). Na možnost uhradit členský příspěvek či jakoukoliv jeho část prostřednictvím nepeněžitého plnění člen OA nemá právní nárok.
  •  
1 Rozsah služeb OA, které jsou poskytovány členům, jsou definovány ve článku 2. tohoto platebního řádu.

2. OBSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. možnost ovlivňovat činnost OA, např. prostřednictvím působení v rámci výborů, které OA za účelem prosazování svých zájmu zřizuje (např. legislativní nebo procesní výbor)

 2. přístup k informacím, které OA získá díky přímé komunikaci se subjekty pověřenými vládou České republiky k řešení tématu open – source (sněmovní výbory, státem zřizované instituce určené k rozvoji IT strategie)

 3. možnost potkávat se s vůdčími osobnostmi z oblasti IT technologií a sdílet znalosti s top odborníky z řad akademické, komerční i veřejné sféry

 4. přístup k produktům a službám, které komunita kolem OA vytvoří a aktivně je zapojovat do své obchodní činnosti

 5. příležitost sdílet své produkty a služby v rámci komunity a tato řešení nadále, díky aktivnímu zapojení open-source komunity, systematicky vylepšovat, tzn. zvýšit jejich užitnou hodnotu

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Členské příspěvky jsou splatné jedenkrát ročně k 30. 1. daného kalendářního roku. Člen přijatý kdykoliv během kalendářního roku je povinen uhradit členský příspěvek nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude v souladu se stanovami OA doručeno oznámení o rozhodnutí Představenstva OA o schválení přihlášky.

 2. Členský příspěvek je hrazen na základě zálohové faktury vystavené ze strany OA, která je splatná do 30 dnů ode dne vystavení. Po uhrazení členského příspěvku členem bude vystaven daňový doklad o zaplacení.

 3. Rozhodne-li Představenstvo OA, že členský příspěvek, či jeho část, budou ze strany člena uhrazeny jako Nepeněžitý členský příspěvek, stanoví v takovém rozhodnutí současně i den, ve kterém má nejpozději být Nepeněžitý členský příspěvek ve prospěch OA poskytnut. Po poskytnutí Nepeněžitého členského příspěvku vystaví OA příslušnému členovi potvrzení o poskytnutí Nepeněžitého členského příspěvku.

 4. V případě, že má Nepeněžitý členský příspěvek jakékoliv plody anebo užitky, má se za to, že tyto plody anebo užitky přecházejí rovněž do vlastnictví OA.

 5. V případě, že má být členský příspěvek uhrazen prostřednictvím Nepeněžitého členského příspěvku, ocení jeho hodnotu znalec určený ze strany OA. Náklady na znalce hradí v plné výši člen OA, jehož Nepeněžitý členský příspěvek má být znalcem oceněn.

 6. Pokud nebude hodnota Nepeněžitého členského příspěvku dosahovat alespoň výše členského příspěvku, který má být ze strany člena OA za daný kalendářní rok uhrazen, musí být příslušný rozdíl uhrazen poskytnutím dalšího Nepeněžitého členského příspěvku člena anebo v penězích.

 7. Pokud bude hodnota Nepeněžitého členského příspěvku převyšovat výši členského příspěvku, který má být ze strany člena OA za daný kalendářní rok uhrazen, může být takový přeplatek započten na úhradu členského příspěvku člena OA za další kalendářní rok. Pokud nebude takový přeplatek započten na úhradu členského příspěvku na další kalendářní rok, vrátí jej OA členovi do 10 dnů ode dne zániku členství.

 8. Představenstvo OA je oprávněno rozhodnout, že člen OA, kterému bylo umožněno poskytnout členský příspěvek formou Nepeněžitého členského příspěvku, je povinen svůj členský příspěvek uhradit v penězích. Takovým rozhodnutím zanikne právo i povinnost člena OA uhradit svůj členský příspěvek prostřednictvím Nepeněžitého členského příspěvku.

 9. Neuhradí-li člen členský příspěvek řádně a včas, je více jak 2 měsíce v prodlení s úhradou členského příspěvku a byl o této skutečnosti informován v souladu se Stanovami OA, může Etická komise rozhodnout o ukončení členství v OA. Člen OA je v prodlení v následujících případech:
  • a) peněžitý členský příspěvek nebude uhrazen do 30 dnů ode dne vystavení zálohové faktury; nebo
  • b) Nepeněžitý členský příspěvek nebude poskytnutý ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Představenstva OA.


 10. Pokud dojde k ukončení členství z jakéhokoliv důvodu, nemá člen nárok na vrácení již uhrazeného členského příspěvku (či jeho části).

 11. V případě ukončení členství z důvodu nezaplacení členského příspěvku je účtován úrok z prodlení podle platných právních předpisů za dobu od lhůty splatnosti až do doby zaplacení nebo ukončení členství.

4. SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY A DARY

Mimo statutu člena je možné s OA uzavřít smlouvu o sponzoringu (resp. darovací smlouvu), která se bude řídit individuálními parametry sjednanými v takové smlouvě.

/ Open-source Aliance, z.s.
/ Švábova 772/18
/ 152 00 Praha 5 – Hlubočepy

/ IČO: 080 88 543

/ e-mail: info@osaliance.cz
/
www.osaliance.cz