Stanovy spolku
Open-source Aliance, z.s.

I.
Úvodní ustanovení

 1. Spolek s názvem Open-source Aliance, z.s. (dále jen Spolek), je dobrovolným, nezávislým a samosprávným svazkem fyzických a právnických osob, sdružující své členy na základě společného zájmu a k naplňování tohoto zájmu. Spolek je právnickou osobou.
 2. Spolek je založen tím, že se jeho zakládající členové shodnou na obsahu stanov Spolku, což potvrdí podpisem těchto stanov Spolku.
 3. Sídlem Spolku je Praha.

II.
CÍLE, POSLÁNÍ A ÚČEL SPOLKU

Cílem, posláním a účelem Spolku je:
 •  vytvořit optimální podmínky pro rozvoj konceptů na bázi open-source řešení v oblasti veřejné správy;
 •  sdružovat profesionály v oborech IT technologií, konzultantských společností, systémových integrátorů, akademiky a open-source specialistů za účelem sdílení a prohlubování jejich znalostí a tyto sdílet se subjekty veřejné správy;
 •  využít funkčních a prověřených konceptů na bázi open-source v rámci České republiky i mimo ni (zejména v zemích Evropské unie) a tyto přenášet do lokálních procesů;
 •  provozovat portál se zaměřením na využití open-source řešení napříč agendami veřejné správy i komerční sféry a tato řešení nebo jejich návrhy mezi partnerské subjekty sdílet;
 •  stát se lídrem v definované oblasti a být partnerem i konstruktivním kritikem (oponentem) návrhů vládou České republiky pověřených autorit v oblasti digitalizace agend veřejné správy;
 •  vytvářet rámec pro vznik projektů se zapojením akademické, soukromé i veřejné správy se zaměřením na implementaci open-source produktů.

III.
ČLENSTVÍ OBECNĚ

 

 1. Členství Spolku se dělí na řádné a čestné. Zakládající členové jsou členy řádnými.
 2. Členem Spolku mohou být (i) fyzické osoby starší 18 let, které jsou plně svéprávné; a (ii) právnické osoby; které zároveň souhlasí se stanovami a cíli, posláním a účelem Spolku.
 3. O přijetí za řádného člena Spolku rozhoduje Představenstvo Spolku jako statutární orgán Spolku na základě písemné přihlášky. Představenstvo Spolku není povinno podanou přihlášku schválit.
 4. Řádné členství vzniká dnem schválení přihlášky Představenstvem Spolku dle předchozího odstavce.
 5. Čestné členství uděluje Představenstvo Spolku. Čestné členství vzniká dnem přijetí členství osobou, které bylo uděleno.
 6. Každý člen Spolku (s výjimkou zakládajících a čestných členů Spolku) je povinen platit členské příspěvky, jejichž výše bude stanovena Valnou hromadou. Členský příspěvek je po jeho zaplacení nevratný.
 7. Členství zaniká:
  • a) vystoupením člena písemným oznámením Představenstvu Spolku;
  • b) úmrtím člena;
  • c) u právnické osoby jejím zrušením bez právního nástupce;
  • d) vyloučením na základě rozhodnutí Etické komise pro prokazatelně hrubé nebo opakované porušení těchto stanov nebo etických pravidel Spolku; a
  • e) zánikem Spolku.

IV.
ŘÁDNÉ ČLENSTVÍ

 

Řádným členem Spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky článku III. odst. 2 těchto stanov. Podmínkou vzniku řádného členství je rozhodnutí Představenstva Spolku dle článku III. odst. 4 těchto stanov.

V.
ČESTNÉ ČLENSTVÍ

Čestným členem Spolku se dále může stát každá fyzická nebo právnická osoba splňující podmínky článku III. odst. 2 těchto stanov. Podmínkou vzniku čestného členství je rozhodnutí Představenstva Spolku o udělení čestného členství a jeho přijetí osobou, které bylo uděleno.

VI.
PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 1. Všichni členové Spolku mají stejná práva a povinnosti, nestanoví-li tyto stanovy jinak.
 2. Každý člen Spolku má zejména právo:
  • a) účastnit se jednání Valné hromady a hlasovat na ní;
  • b) volit a být volen do orgánů Spolku;
  • c) svobodně vyjadřovat své názory na Valné hromadě;
  • d) být informován o činnosti Spolku a jeho orgánů;
  • e) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření;
  • f) účastnit se jednání všech orgánů Spolku, pokud se rozhoduje o jeho osobě;
  • g) požadovat v opodstatněných případech, týkajících se jeho osoby, nahlédnutí do všech s tím souvisejících písemností Spolku.
   
 3. Každý člen Spolku má zejména tyto povinnosti:
   • a) seznámit se se stanovami Spolku, a tyto stanovy dodržovat;
   • b) seznámit se s etickými pravidly Spolku, a tyto dodržovat;
   • c) aktivně se podílet na plnění poslání a cílů Spolku;
   • d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku, do kterých byl zvolen;
   • e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku;
   • f) hradit členské příspěvky v souladu s rozhodnutími Valné hromady Spolku (tuto povinnost nemají zakládající členové Spolku a čestní členové Spolku); a
   • g) pečovat o majetek Spolku, který mu byl svěřen.
   

VII.
VYLOUČENÍ ČLENA SPOLKU

 1. Je-li důvodné podezření, že některý člen Spolku porušuje své povinnosti člena dle právních předpisů nebo těchto Stanov, zřídí Představenstvo ad hoc Etickou komisi, která toto podezření projedná.
 2. Etická komise posoudí jednání člena Spolku, který je podezřelý ze závažného porušení svých povinností a do patnácti (15) dnů vydá v dané věci rozhodnutí. Rozhodnutí Etické komise je konečné a není možné se proti němu odvolat.
 3. Etická komise vydá některé z následujících rozhodnutí:
  • a) rozhodnutí, že člen Spolku neporušil závažným způsobem své povinnosti;
  • b) rozhodnutí o odložení věci;
  • c) rozhodnutí, že člen Spolku porušil závažným způsobem své povinnosti a rozhodne o podmíněném vyloučení člena Spolku; anebo
  • d) rozhodnutí, že člen Spolku porušil závažným způsobem své povinnosti a rozhodne o vyloučení člena Spolku.

VIII.
ORGÁNY SPOLKU

 1. Orgány Spolku jsou:
  • a) Valná hromada;
  • b) Představenstvo;
  • c) Dozorčí rada;
  • d) Výbory; a
  • e) Etická komise.

IX.
VALNÁ HROMADA

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové Spolku.
 3. Valnou hromadu svolává předseda Představenstva podle potřeby ve lhůtě patnácti (15) dnů před jejím konáním, nejméně však jedenkrát ročně. Představenstvo zašle pozvánku ve lhůtě dle předchozí věty na e-mailové adresy všech členů Spolku (a to jak řádných, tak čestných).
 4. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové Spolku, hlasovací právo však náleží jen řádným členům. Předseda a členové Představenstva jsou povinni se zúčastnit Valné hromady. Valné hromady se mohou podle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu Představenstva.
 5. Do výlučné působnosti Valné hromady patří:
  • a) rozhodování o změnách stanov Spolku;
  • b) schvalování úkolů Spolku pro příslušné období, výroční zprávy Spolku, rozpočtu a roční závěrky hospodaření Spolku;
  • c) volba členů Představenstva;
  • d) volba členů Dozorčí rady;
  • e) zřizování a rušení Výborů Spolku, stanovení jejich náplně a fungování;
  • f) volba členů Výborů Spolku;
  • g) rozhodování o výši členského příspěvku pro daný rok a pravidlech jejich hrazení;
  • h) rozhodování o odměňování členů orgánů Spolku;
  • i) rozhodování o zrušení Spolku.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 30 % (třicet procent) všech řádných členů Spolku. Každý řádný člen má jeden hlas.
 7. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování přítomných řádných členů Spolku, není-li v těchto stanovách dále stanoveno jinak. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných řádných členů Spolku.
 8. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení Spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny (2/3) přítomných řádných členů Spolku.

X.
PŘEDSTAVENSTVO

 1. Představenstvo je statutárním orgánem Spolku, který za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Představenstvo řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními Valné hromady.
 2. Představenstvo tvoří kolektivní orgán, je tříčlenné a ze svého středu si volí jednoho (1) předsedu a jednoho (1) místopředsedu. Zvolen do funkce je ten člen Představenstva, který při volbě získal největší počet hlasů. Pro platnost volby je nutno, aby bylo splněno kvorum stanovené v odstavci 6 tohoto článku.
 3. Členové Představenstva jsou voleni z řad členů Spolku Valnou hromadou na dobu pěti (5) let, přičemž opakované znovuzvolení se připouští. Zvolen do funkce člena Představenstva je ten člen Spolku, který při volbě získal největší počet hlasů. Zanikne-li v průběhu funkčního období výkon funkce některého člena Představenstva a neklesne-li počet členů pod polovinu, je Představenstvo oprávněno kooptovat do doby zasedání Valné hromady náhradního člena Představenstva.
 4. Představenstvo se usnáší nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Představenstva.
 5. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Spolku, které nejsou svěřeny do působnosti Valné hromady nebo jiného orgánu Spolku dle těchto stanov.
 6. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

XI.
PRVNÍ ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA

 1. (1) Prvními členy Představenstva jsou jmenovány následující osoby:

  • a) Pavel Dovhomilja,
  • b) Josef Listík
  • c) Ing. Ladislav Chodák
  •  
 2. Pavel Dovhomilja bude prvním předsedou Představenstva.
 3. Josef Listík bude prvním místopředsedou Představenstva.

XII.
PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

 1. Předseda Představenstva naplňuje rozhodnutí Představenstva a zastupuje Spolek navenek samostatně, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance Spolku do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech Spolku. Přitom je povinen při řízení záležitostí Spolku postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, etických pravidel Spolku, Stanov a usneseními Valné hromady.
 2. Předsedu Představenstva, vyjma prvního, volí a odvolává ze svého středu Představenstvo. Funkční období Předsedy Představenstva zaniká odvoláním Představenstvem nebo dnem zániku funkce člena Představenstva.
 3. Předseda Představenstva je odpovědný za plnění rozhodnutí Představenstva, vedení účetní evidence a plynulý chod Spolku.
 4. Předseda Představenstva připravuje podklady pro jednání Představenstva.

XIII.
MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA

 1. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů vždy alespoň jednoho (1) místopředsedu, vyjma prvního. Funkční období místopředsedy zaniká odvoláním Představenstvem nebo dnem zániku funkce člena Představenstva.
 2. Ve věcech svěřených do působnosti Předsedy Představenstva jej může místopředseda zastoupit. V těchto případech jedná místopředseda jménem Spolku vždy s dalším členem Představenstva společně.

XIV.
ZÁNIK FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

 1. Funkce člena Představenstva zaniká:
  • a) zánikem členství ve Spolku;
  • b) odstoupením z funkce člena Představenstva;
  • c) odvoláním z funkce člena Představenstva Valnou hromadou; anebo
  • d) zánikem Spolku.
   
 2. V případě zániku funkce člena Představenstva odstoupením tato funkce zaniká uplynutím dvou měsíců ode dne doručení písemného odstoupení z funkce člena Představenstva Spolku.

XV.
DOZORČÍ RADA

 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Spolku. Dozorčí rada kontroluje činnost Představenstva a o své činnosti podává zprávu Valné hromadě.
 2. Dozorčí rada je dvoučlenná a ze svého středu si volí jednoho (1) předsedu. Zvolen do funkce je ten člen Dozorčí rady, který při volbě získal největší počet hlasů. Pro platnost volby je nutno, aby bylo splněno kvorum stanovené v odstavci 5 tohoto článku.
 3. První Dozorčí rada bude zvolena na první Valné hromadě Spolku, kterou je Představenstvo povinno svolat do tří (3) měsíců ode dne vzniku Spolku.
 4. První funkční období Dozorčí rady končí ke dni 31. ledna 2022. Každé další funkční období Dozorčí rady trvá čtyři (4) roky.
 5. Členové Dozorčí rady jsou voleni z řad členů Spolku Valnou hromadou na dobu funkčního období Dozorčí rady. Opakované znovuzvolení do Dozorčí rady se připouští. Zvolen do funkce člena Dozorčí rady je ten člen Spolku, který při volbě získal největší počet hlasů. Zanikne-li v průběhu funkčního období výkon funkce některého člena Dozorčí rady a neklesne-li počet členů pod polovinu, je Dozorčí rada oprávněna kooptovat do doby zasedání Valné hromady náhradního člena Dozorčí rady.
 6. Dozorčí rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Dozorčí rady.
 7. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 8. Funkce člena Dozorčí rady zaniká:
  • a) odstoupením z funkce člena Dozorčí rady;
  • b) odvoláním z funkce člena Dozorčí rady Valnou hromadou;
  • c) smrtí nebo zánikem člena Dozorčí rady; anebo
  • d) zánikem Spolku.
 9. V případě zániku funkce člena Dozorčí rady odstoupením tato funkce zaniká uplynutím dvou (2) měsíců ode dne doručení písemného odstoupení z funkce člena Dozorčí rady Spolku.

XVI.
VÝBORY

 1. Valná hromada může zřídit jakýkoliv Výbor, zabývající se obecnou či konkrétní problematikou v rámci předmětu činnosti Spolku. Členem Výboru může být i osoba, která není členem Spolku.
 2. Valná hromada ve svém rozhodnutí o zřízení Výboru stanoví zejména počet členů Výboru, postup při jejich ustanovení, délku funkčního období, okolnosti zániku funkce člena Výboru, působnost Výboru a pravidla jednání každého Výboru.
 3. Každý Výbor se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, etickými pravidly Spolku a dalšími vnitřními předpisy Spolku.

XVII.
ETICKÁ KOMISE

 1. Etická komise je ustavena ad hoc Představenstvem. Etická komise má tři (3) členy, kteří jsou voleni Představenstvem z řad členů Spolku. Členem Etické komise může být i osoba, která je současně členem kteréhokoliv jiného orgánu Spolku.
 2. Etická komise se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a dalšími vnitřními předpisy Spolku.
 3. Etická komise rozhoduje o tom, zda člen Spolku porušuje své povinnosti člena Spolku a vydává rozhodnutí dle článku VII. odst. 3 těchto stanov.
 4. Etická komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. Etická komise je usnášení- schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 5. Etická komise zaniká:
  • a) vydáním některého rozhodnutí dle čl. VII. odst. 3 těchto stanov;
  • b) rozhodnutím Představenstva; anebo
  • c) zánikem Spolku.

XVIII.
ZÁSADY HOSPODAŘENÍ

 1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  • a) dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
  • b) výnosy majetku Spolku;
  • c) členské příspěvky; a
  • d) dotace a granty.
   
 3. Za hospodaření Spolku odpovídá Představenstvo, které každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky. Při svém hospodaření je  polek povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Orgány Spolku jsou povinny řádně s majetkem hospodařit a používat jej a výnosy z něj získané k uspokojování potřeb členů a zabezpečení činnosti Spolku.

XIX.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLKU

 1. Spolek se zrušuje:
  • a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Valné hromady;
  • b) sloučením s jiným spolkem, případně jinou formou přeměny, stanoví-li tak zákon;
  • c) rozhodnutím příslušného orgánu veřejné moci; a
  • d) dalšími způsoby stanovenými právními předpisy.
 2. Zaniká-li Spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne Valná hromada současně o způsobu majetkového vypořádání, nestanoví-li zákon pravidla postupu při likvidaci Spolku.

XX.
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 1. Rozhodnutí orgánů Spolku dotýkající se jednotlivých členů Spolku nebo jednotlivých orgánů Spolku se oznamují těmto členům nebo orgánům.
 2. Spolek doručuje svým členům písemnosti zpravidla elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu, kterou člen Spolku sdělí. Nepodaří-li se členovi doručit písemnost e-mailem, považuje se písemnost za doručenou patnáctým dnem (15.) po jejím uveřejnění na webové stránce Spolku.

XXI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem vzniku Spolku.
 2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.

/ Open-source Aliance, z.s.
/ Švábova 772/18
/ 152 00 Praha 5 – Hlubočepy
/
www.osaliance.cz